Алгоритм підвищення кваліфікації педпрацівників

Алгоритм підвищення кваліфікації педпрацівників

(складено згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21.08.2019 №800.)

1. Підготовка педагогічного працівника до підвищення кваліфікації:

1.1. Самооцінювання власних професійних (фахових і загальних) компетентностей і педагогічної майстерності.

1.2. Усвідомлення потреби, отримання поради від колег за результатами відкритих уроків чи інших форм спостережень (моніторингу педагогічної діяльності педагогічного працівника).

1.3. Пошук суб’єктів підвищення кваліфікації, які здатні задовольнити ці потреби, вибір форми (форм) і виду (видів)підвищення кваліфікації, які ці суб’єкти можуть запропонувати для врахування потреб педагогічних працівників.

2. Вивчення, аналіз і оцінювання педпрацівником і педрадою програм підвищення кваліфікації, якості послуг з підвищення кваліфікації та переліку очікуваних результатів.

Програма повинна містити інформацію про її розробника, найменування, мету, напрям, зміст, обсяг, форми підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться (загальні, фахові). Кожна програма підвищення кваліфікації має бути оприлюднена на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації.

Етапи планування підвищення кваліфікації.

На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб¢єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року (п.17 Порядку).

Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти невідкладно оприлюднює загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педпрацівник подає керівникові свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка містить інформацію про тему, форми, обсяг, суб¢єкта підвищення кваліфікації, вартість підвищення кваліфікації або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

3.Розгляд та затвердження педагогічною радою закладу плану підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою. Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної ради закладу освіти (п.19 Порядку).

4. Власне підвищення кваліфікації педпрацівником згідно з планом.

5. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. (Результати підвищення кваліфікації у суб¢єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації не потребують окремого підтвердження. У разі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які мають почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”), шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота (п.29 Порядку).

6. Заслуховування педпрацівника на педраді щодо якості реалізації програми та результатів підвищення кваліфікації.

7. Прийняття педрадою рішення щодо визнання або невизнання результатів підвищення кваліфікації (п.24 Порядку).

8. Педагогічний працівник (не пізніше 25 грудня) інформує керівника про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.